Porovnať
Všetky kategórie
Užívateľské menu

Poučenie na odstúpenie od zmluvy

Poučenie na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy


1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená

tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od

tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom)

na adrese S.V.I.S. Trade s.r.o., so sídlom Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín, IČO: 36 338 532,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sro, vo vložke číslo

14978/R, prostredníctvom emailu: svissk2@svistrade.com

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám

zaslali. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky

prostredníctvom našej internetovej stránky www. svistrade.com. Ak využijete túto možnosť,

prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-

mailom).“

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje

na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob

doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do

14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich

úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste

výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších

poplatkov.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním

iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa

uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar

odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na

našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho,

čo nastane skôr.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená

tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od

tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom)

na adrese S.V.I.S. Trade s.r.o., so sídlom Jesenského 54, 911 01 Trenčín, IČO: 36 338 532,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sro, vo vložke číslo

14978/R, prostredníctvom emailu: svissk1@svistrade.com

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám

zaslali. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky

prostredníctvom našej internetovej stránky www. svistrade.com. Ak využijete túto možnosť,

prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-

mailom).“

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje

na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob

doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do

14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich

úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste

výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších

poplatkov.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním

iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa

uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar

odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na

našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho,

čo nastane skôr.

Prihlásenie do newslettera prebehlo úspešne.
Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás
Zobraziť košík

Prosím čakajte...
Objednávku nemožno dokončiť, skúste to prosím neskôr