Hľadať
  Hľadať...
  Neboli nájdené žiadne produkty.
  KontaktPorovnať
  Všetky kategórie
  Užívateľské menu

  Poučenie na odstúpenie od zmluvy

  Poučenie na odstúpenie od zmluvy

  Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy


  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená

  tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od

  tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom)

  na adrese S.V.I.S. Trade s.r.o., so sídlom Jesenského 54, 911 01 Trenčín, IČO: 36 338 532,

  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sro, vo vložke číslo

  14978/R, prostredníctvom emailu: svissk1@svistrade.com

  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám

  zaslali. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

  alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky

  prostredníctvom našej internetovej stránky www. svistrade.com. Ak využijete túto možnosť,

  prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-

  mailom).“

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

  odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

  zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje

  na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob

  doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do

  14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich

  úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste

  výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších

  poplatkov.

  Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním

  iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa

  uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar

  odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

  Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na

  našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho,

  čo nastane skôr.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená

  tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od

  tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom)

  na adrese S.V.I.S. Trade s.r.o., so sídlom Jesenského 54, 911 01 Trenčín, IČO: 36 338 532,

  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sro, vo vložke číslo

  14978/R, prostredníctvom emailu: svissk1@svistrade.com

  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám

  zaslali. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

  alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky

  prostredníctvom našej internetovej stránky www. svistrade.com. Ak využijete túto možnosť,

  prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-

  mailom).“

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

  odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

  zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje

  na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob

  doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do

  14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich

  úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste

  výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších

  poplatkov.

  Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním

  iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa

  uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar

  odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

  Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na

  našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho,

  čo nastane skôr.

  Prihlásenie do newslettera prebehlo úspešne.
  Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás
  Zobraziť košík

  Prosím čakajte...
  Objednávku nemožno dokončiť, skúste to prosím neskôr