Porovnať
Všetky kategórie
Užívateľské menu
Všetky kategórie

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len

„zákon“).

S.V.I.S. Trade s.r.o., so sídlom Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín, IČO: 36 338 532,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sro, vo vložke
číslo 14978/R

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na
základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno,
priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe
jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu,
fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú
identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu

(ďalej len ako „osobné údaje“)

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

(ďalej ako „dotknutá osoba“)
Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa
spracúvania osobných údajov písomnou formou prostredníctvom emailu, a to e-mailovej
adresy: svissk1@svistrade.com

(ďalej len ako „kontaktná osoba“)

Článok I.

Účel spracúvania osobných údajov
1.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:
a) marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa (priamy marketing),
b) uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.
1.2. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu 10 rokov
na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa článku I. ods. 1 písm. a), 5
rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa článku I. ods. 1 písm. b), ktorej predmetom
je predaj vodoinštalačného materiálu na spájanie.
1.3. Spracúvanie osobných údajov je potrebné na uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy.
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu
zmluvu.

Článok II.
Dotknutá osoba

2.1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej
osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej
osoby, ktoré sa jej týkajú.

2.2. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto
osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie
kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú.
2.3. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej
poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada
o iný spôsob.
2.4. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ
eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných
osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez
zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
2.5. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za
predpokladu, že:
 osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku II. ods. 11
 osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe
mladšej ako 16 rokov.
2.6. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že
je ich spracúvanie potrebné:
 na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní
alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
2.7. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti,
a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
Výmaz osobných údajov poskytnutých a uchovávaných v listinnej podobe sa vykoná
skartovaním.
2.8. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
 napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa článku II. ods. 11, a to počas
obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných
údajov obmedzenie ich použitia;
 prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného
nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2.8. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie,
okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
2.9. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie
spracúvania týchto údajov zrušené.
2.10. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných
údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že
osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a
ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
2.11. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných
údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať
spracúvanie jej osobných údajov na základe:
 právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
2.12. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho
marketingu podľa článku II. ods. 11 písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej
spracúvať.
2.13. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie
ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na
spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby,
alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
2.14. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním
osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom
titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním kontaktnej osoby so svojou
požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
2.15. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je
jeho odvolaním dotknutá.
2.16. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva
v oblasti ochrany osobných údajov.

Prihlásenie do newslettera prebehlo úspešne.
Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás
Zobraziť košík

Prosím čakajte...
Objednávku nemožno dokončiť, skúste to prosím neskôr