Nákupní košík Položek: 0
Cena: 0 Kč
ČeštinaCZK
ČeštinaCZK
Zvolte si jazyk
Zvolte si měnu
PorovnatPorovnat0

Reklamační řád

společnosti S.V.I.S. Trade a.s., IČ: 64611507, sídlem Liptál 291, PSČ 756
31

(dále jen „prodávající“)

Kontaktní údaje: 4. května 2154,
Vsetín, PSČ 755 01

Email obchod1@svistrade.cz ,
obchod3@svistrade.cz

Tel: +420 571 438 244

Tento reklamační řád
upravuje v souladu s obecně závaznou platnou právní úpravou a všeobecnými
obchodními podmínkami prodávajícího pro spotřebitele rozsah, podmínky a způsob
uplatnění odpovědnosti za vady výrobků při prodeji zboží v obchodě, a to včetně
údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. Tento
reklamační řád tvoří přílohu všeobecných obchodních podmínek prodávajícího pro
spotřebitele a použije se pouze ve spojení s těmito spotřebitelskými všeobecnými
obchodními podmínkami a pouze na smluvní vztahy jimi upravenými.

I.
Úvodní ustanovení

  -   Prodávající odevzdá
kupujícímu předmět koupě (dále též jen „zboží“) v ujednaném množství, jakosti a
provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a
provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel
obvyklý.

  -   Kupující zboží podle možnosti
prohlédne co nejdříve po převzetí (při samoobslužném prodeji po zaplacení kupní
ceny) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

II. Odpovědnost
prodávajícího

  -   Prodávající odpovídá
kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží
převzal:


  -   má zboží vlastnosti, které si
strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,

  -   se zboží
hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,

  -   zboží
odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
předlohy,

  -   je zboží v odpovídajícím
množství, míře nebo hmotnosti a

  -   zboží
vyhovuje požadavkům právních
předpisů.


  -   Projeví-li se vada v průběhu
šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí.

III. Práva z vadného
plnění

  -   Kupující je oprávněn uplatnit právo
z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od
převzetí zboží. (Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému
ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po
kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz čl. IV.
níže)

  -   Ustanovení předchozího odstavce se
nepoužije:


  -   u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána,

  -   na opotřebení zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním,

  -   u použitého zboží
na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo

  -   vyplývá-li to z
povahy věci (zboží).


  -   Požádá-li o to
kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou
dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti
z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného
plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj,
popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu
povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží
obsahujícím uvedené údaje.

  -   Nemá-li zboží
vlastnosti stanovené v čl. II.1, může kupující požadovat i dodání nového zboží
bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada
týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li
to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující
právo na bezplatné odstranění vady.

  -   Právo
na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od
smlouvy odstoupit.

  -   Neodstoupí-li kupující
od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu
jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má
právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží
bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že
prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
spotřebiteli působilo značné obtíže.

  -   Právo
z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl,
že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám
způsobil.

  -   Má-li zboží vadu, z níž je
prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží
použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou
slevu.

IV. Záruka za jakost

  -   Zárukou
za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k
použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i
uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.
Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást
zboží.

  -   Určují-li smlouva a prohlášení o
záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany
jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má
přednost ujednání stran.

  -   Záruční doba běží
od odevzdání zboží kupujícímu.

  -   Kupující
nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na
kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

V.
Uplatnění práv

  -   Práva z vady i práva ze
záruky za jakost (dále též jen reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u
kterého bylo zboží koupeno.

  -   Prodávající
je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb,
případně i v sídle nebo místě podnikání. V provozovně musí být po celou provozní
dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.


  -   Prodávající je povinen kupujícímu vydat
písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a
jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


  -   Prodávající rozhodne o reklamaci ihned,
ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba
přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s
kupujícím nedohodne na delší lhůtě.VI. Působnost reklamačního
řádu

  -   V případech, kdy prodávající prodává
zboží osobě, která je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností
zřejmé, že se koupě týká také podnikatelské činnosti takové osoby (podnikatele),
se namísto ustanovení toho reklamačního řádu uplatní příslušná právní úprava,
tento reklamační řád se tedy na takové případy nevztahuje.


VII.
Závěrečná ustanovení

  -   Dojde-li ke změně
právních předpisů, ze kterých tento reklamační řád vychází tak, že jeho
ustanovení se dostanou do rozporu s platným a účinným právním předpisem, má před
zněním reklamačního řádu bez dalšího přednost takový právní
předpis.

  -   V případě, že tento reklamační
řád bude v rozporu se všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího pro
spotřebitele, použije se přednostně ta úprava, která je v souladu s aktuálně
platnou právní úpravou, jsou-li všechny ustanovení v souladu, pak se přednostně
použijí úprava uvedená v příslušných všeobecných obchodních
podmínkách.

 

Zákaznická nabídka

Vše o nákupu

O firmě

Infomrace o využívaní webu

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací