Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Všechny kategorie
  Uživatelské menu

  Reklamační řád

  Reklamační řád

  společnosti S.V.I.S. Trade a.s., IČ: 64611507, sídlem Liptál 291, PSČ 756
  31

  (dále jen „prodávající“)

  Kontaktní údaje: 4. května 2154,
  Vsetín, PSČ 755 01

  Email obchod1@svistrade.cz ,
  obchod3@svistrade.cz

  Tel: +420 571 438 244

  Tento reklamační řád
  upravuje v souladu s obecně závaznou platnou právní úpravou a všeobecnými
  obchodními podmínkami prodávajícího pro spotřebitele rozsah, podmínky a způsob
  uplatnění odpovědnosti za vady výrobků při prodeji zboží v obchodě, a to včetně
  údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. Tento
  reklamační řád tvoří přílohu všeobecných obchodních podmínek prodávajícího pro
  spotřebitele a použije se pouze ve spojení s těmito spotřebitelskými všeobecnými
  obchodními podmínkami a pouze na smluvní vztahy jimi upravenými.

  I.
  Úvodní ustanovení

    -   Prodávající odevzdá
  kupujícímu předmět koupě (dále též jen „zboží“) v ujednaném množství, jakosti a
  provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a
  provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel
  obvyklý.

    -   Kupující zboží podle možnosti
  prohlédne co nejdříve po převzetí (při samoobslužném prodeji po zaplacení kupní
  ceny) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

  II. Odpovědnost
  prodávajícího

    -   Prodávající odpovídá
  kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
  kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží
  převzal:


    -   má zboží vlastnosti, které si
  strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo
  výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
  základě reklamy jimi prováděné,

    -   se zboží
  hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
  tohoto druhu obvykle používá,

    -   zboží
  odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
  nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
  předlohy,

    -   je zboží v odpovídajícím
  množství, míře nebo hmotnosti a

    -   zboží
  vyhovuje požadavkům právních
  předpisů.


    -   Projeví-li se vada v průběhu
  šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
  převzetí.

  III. Práva z vadného
  plnění

    -   Kupující je oprávněn uplatnit právo
  z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od
  převzetí zboží. (Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému
  ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po
  kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz čl. IV.
  níže)

    -   Ustanovení předchozího odstavce se
  nepoužije:


    -   u zboží prodávaného za
  nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena
  ujednána,

    -   na opotřebení zboží způsobené
  jeho obvyklým užíváním,

    -   u použitého zboží
  na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
  převzetí kupujícím, nebo

    -   vyplývá-li to z
  povahy věci (zboží).


    -   Požádá-li o to
  kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou
  dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti
  z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného
  plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj,
  popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu
  povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží
  obsahujícím uvedené údaje.

    -   Nemá-li zboží
  vlastnosti stanovené v čl. II.1, může kupující požadovat i dodání nového zboží
  bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada
  týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li
  to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
  neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující
  právo na bezplatné odstranění vady.

    -   Právo
  na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě
  odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
  opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od
  smlouvy odstoupit.

    -   Neodstoupí-li kupující
  od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu
  jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má
  právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží
  bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že
  prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
  spotřebiteli působilo značné obtíže.

    -   Právo
  z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl,
  že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám
  způsobil.

    -   Má-li zboží vadu, z níž je
  prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží
  použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou
  slevu.

  IV. Záruka za jakost

    -   Zárukou
  za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k
  použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i
  uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.
  Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást
  zboží.

    -   Určují-li smlouva a prohlášení o
  záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany
  jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má
  přednost ujednání stran.

    -   Záruční doba běží
  od odevzdání zboží kupujícímu.

    -   Kupující
  nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na
  kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

  V.
  Uplatnění práv

    -   Práva z vady i práva ze
  záruky za jakost (dále též jen reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u
  kterého bylo zboží koupeno.

    -   Prodávající
  je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace
  možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb,
  případně i v sídle nebo místě podnikání. V provozovně musí být po celou provozní
  dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.


    -   Prodávající je povinen kupujícímu vydat
  písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a
  jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a
  způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího
  trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


    -   Prodávající rozhodne o reklamaci ihned,
  ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba
  přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
  nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s
  kupujícím nedohodne na delší lhůtě.  VI. Působnost reklamačního
  řádu

    -   V případech, kdy prodávající prodává
  zboží osobě, která je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností
  zřejmé, že se koupě týká také podnikatelské činnosti takové osoby (podnikatele),
  se namísto ustanovení toho reklamačního řádu uplatní příslušná právní úprava,
  tento reklamační řád se tedy na takové případy nevztahuje.


  VII.
  Závěrečná ustanovení

    -   Dojde-li ke změně
  právních předpisů, ze kterých tento reklamační řád vychází tak, že jeho
  ustanovení se dostanou do rozporu s platným a účinným právním předpisem, má před
  zněním reklamačního řádu bez dalšího přednost takový právní
  předpis.

    -   V případě, že tento reklamační
  řád bude v rozporu se všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího pro
  spotřebitele, použije se přednostně ta úprava, která je v souladu s aktuálně
  platnou právní úpravou, jsou-li všechny ustanovení v souladu, pak se přednostně
  použijí úprava uvedená v příslušných všeobecných obchodních
  podmínkách.

   

  Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás
  Zobrazit košík

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později